Статут

Затверджено

                                                                                     Загальними Зборами

членів Фонду «Новотех»

“10” грудня 2016 року

Протокол №2

 

 

СТАТУТ

ФОНДУ «НОВОТЕХ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 Київ 2016

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Фонд «Новотех» —  неприбуткова громадська організація (далі Фонд),  створена з метою сприяння розвитку і впровадження новітніх технологій на основі генерування істинних знань та єдності спільних інтересів своїх членів, а також проявлення стану високих моральних і духовних цінностей людини. Фонд на добровільних засадах об’єднує позитивно —  мислячих, талановитих людей для плідної співпраці, створюючи в рамках чинного законодавства організаційно-правові, матеріально-фінансові та інші умови, які мотивують/стимулюють і заохочують авторські/творчі та науково-дослідницькі колективи реалізовувати інноваційну діяльність.

1.2 Ідеєю Фонду є: створення інвестиційно-інноваційних умов для впровадження у вітчизняне виробництво винаходів, ноу-хау, корисних моделей, промислових зразків, торгових марок та сприяння/реалізація  пріоритетних інноваційних Програм/ Проектів.

1.3 Повне найменування Фонду: Громадська організація – Фонд «Новотех».

1.4 Скорочене найменування: Фонд «Новотех».

1.5 Повне найменування англійською мовою: Publie Association – Foundation “Novotech”.

1.6 Скорочене найменування англійською мовою: Fund “Novotech”.

1.7 Юридична адреса: Громадська організація – Фонд «Новотех»; Україна, 02097, м. Київ, вул. Радунська 5-Б, кв. 69.

Поштова адреса: Громадська організація – Фонд «Новотех»; Україна, 02097, м. Київ, вул. Радунська 5-Б, кв.69.

1.8 Фонд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про благодійну діяльність», «Про громадські об’єднання» та цього Статуту, чинного законодавства  та законодавства тих держав, в яких здійснюється патентування винаходів і реалізуються об’єкти права інтелектуальної власності, а також відповідно до міжнародних Договорів, згода на які надана Верховною Радою України (далі Законодавство).

1.9 Фонд створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності, гласності в роботі та підзвітності керівних органів Фонду і його членів.

1.10 Статутна діяльність Фонду поширюється і діє на території України, а також на території створених Фондом філій та представництв.

1.11 Фонд є юридичною особою, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку.

 

2. ГОЛОВНА МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Головна мета Фонду:

 • акумулювати і примножувати організаційно-правові, інтелектуально-інформаційні, фінансово-матеріальні ресурси для інвестування їх у Програми/Проекти, структури та роботи згідно з напрямками діяльності;
 • захищати правові, соціальні, економічні, екологічні та інші інтереси життєдіяльності своїх членів та фізичних, юридичних осіб, а також сприяти творчій, науково-технічній, підприємницькій і виробничій діяльності.

2.2 Для виконання статутних завдань Фонду в межах чинного Законодавства, здійснюються наступні  напрямки інвестиційно-інноваційної діяльності:

 • об’єднання талановитих і творчих людей для здійснення активно-позитивних дій самореалізації, які сприяють матеріалізації істинних знань з метою колективно-цільового акумулювання і використання ресурсних активів на розвиток науки, культури, мистецтва, духовності та вирішення питань соціально-економічного, гуманітарного забезпечення життєдіяльності членів Фонду;
 • цільове залучення інвестиційно-інноваційних ресурсів і використання їх для проведення робіт, послуг, пов’язаних із патентним захистом, оцінкою об’єктів права інтелектуальної власності та доведенням винаходів до стадії промислового впровадження;
 • сприяння проведенню науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), маркетингових досліджень, проектних архітектурних та дизайнерських робіт;
 • виготовлення дослідних і промислових зразків конкурентоспроможної продукції; розробка та використання альтернативних джерел енергії;
 • впровадження новітніх технологій у промислове виробництво, переробку екологічно чистої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
 • прийняття участі в законодавчо-творчих ініціативах для розробки законопроектів, нормативних актів в сфері регулювання організаційно-правових відносин в творчо-просвітницькій, науково-технічній, інвестиційно-інноваційній діяльності, що сприятиме і буде мотивувати, стимулювати процес примноження інтелектуального і морально-духовного капіталу;
 • сприяння організації, проведенню та прийняття участі у міжнародних конференціях, конкурсах, салонах, виставках тощо;
 • стимулювання та матеріальне заохочення членів Фонду в навчанні, перепідготовці, стажуванні на території України та закордоном для отримання нових знань, вчених звань, наукових ступенів в процесі розвитку науки, культури, мистецтва та духовності;
 • захист інтересів членів Фонду та системне забезпечення інформаційної безпеки реалізації Програм/Проектів;
 • надання інформаційно-консультативних, юридичних послуг для популяризації членами Фонду добровільно розвивати рекомендований інноваційно-інформаційний маркетинг  (РІІМ);
 • створення, модернізація, експлуатація і обслуговування власних комунікаційних комп’ютерних систем, мереж та розробка програмного забезпечення передачі, зберігання, захисту і використання інформації;
 • створення високотехнологічних способів експлуатації екологічно замкнутих систем зберігання, отримання та відновлення — води, харчових продуктів і природних ресурсів;
 • створення, будівництво і експлуатація високоефективних еко-енергетичних комплексів життєдіяльності та переробки побутових і промислових відходів;
 • здійснення видавничої діяльності, заснування власних засобів інформації;
 • реалізація міжнародних екологічних Проектів/Програм оздоровлення людей та продовження їх активно-продуктивного довголіття; благодійна діяльність;
 • розробка та реалізація науково-практичної і національно-планетарної програми «Воля-Проявляти-Світ/ло»;
 • розробка та реалізація науково-практичного і національно-планетарного проекту «Народна Толока»;
 • відродження об’єднаного Козацького Руху, українських народних традицій та Звичаєвого Права вільних людей, що сприяє розвитку, зміцненню та процвітанню кожної сім’ї і в цілому всієї єдино-духовної цивілізації та популяризує розвиток спортивно-культурної, морально-духовної, науково-просвітницької та інноваційно-виробничої діяльності;
 • проведення організаційно-практичних заходів, які сприяють високопатріотичному вихованню молоді на принципах: зростання високодуховної моральності, здійснення активно-позитивних дій самореалізації, єдності індивідуальних інтересів в планетарній співпраці та гармонійного розвитку особистості в еко планетарній системі;
 • створення світової мережі іміджевих інноваційних, творчо-просвітницьких, мистецьких і духовно-гармонійних Центрів розвитку людини та здійснення організаційно-практичних, матеріально-фінансових заходів, що сприяє повноцінному функціонуванню життєдіяльності особистості.

2.3 Для здійснення статутних завдань Фонд користується правом:

 • на інтелектуальну власність, на кошти і майно, передане засновниками, членами Фонду, державою; набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами і підприємствами, а також на майно, інтелектуальну власність і власність на землю, що придбана за рахунок власних коштів чи на інших підставах відповідно до Законодавства;
 • укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Фонду;
 • представляти і захищати законні інтереси Фонду і законні інтереси його членів в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі, судах, на митниці та в неурядових організаціях;
 • одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, науково-дослідні лабораторії, виробничі потужності, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Фонду;
 • брати участь у порядку, визначеному Законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами  для проведення консультацій, обговорень з метою підготовки рекомендацій, проектних/законних рішень , що стосуються удосконалення, оптимізації і правочинної дієвості сфер діяльності владних державних структур;
 • організовувати та брати участь у проведенні науково-технічних експериментів, випробувань, досліджень;
 • проводити сертифікацію, ліцензування та оцінку науково-технічної продукції;
 • відповідно до статутних задач створювати госпрозрахункові установи і організації, засновувати підприємства в тому числі і з міжнародним правовим статусом.

3. КЕРІВНІ ОРГАНИ, ПОСАДОВІ ТА УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ ФОНДУ

3.1 Вищим керівним органом Фонду є Загальні Збори Фонду (далі – Збори), які скликаються один раз на рік та/або із-за необхідності прийняття важливих  колективних, організаційно-правових та нормативно-законотворчих рішень. Збори вирішують основні питання діяльності Фонду, їх протокольні  рішення приймаються більшістю голосів присутніми на Зборах членами Фонду.

3.2 В період між Зборами вищим керівним органом Фонду є Президент.

3.3 При настанні особливих обставин та/або із-за необхідності термінового ухвалення колегіальних рішень — документальна фіксація прийняття таких рішень може проводитись з використанням сучасних засобів зв’язку, і з обов’язковим протоколюванням кількості членів Фонду, які прийняли участь в Зборах та засвідчили своїм особистим підписом, збереженим на електронних носіях інформації, або в письмовій формі, — легітимність проголосованих і прийнятих протокольних рішень, з закріпленням юридичної сили підписаних протоколів Зборів головуючим та секретарем в присутності Президента Фонду.

3.4 Повноваження Зборів:

 • розглядають і приймають будь-які рішення з питань компетенції Зборів, в рамках статутної діяльності Фонду;
 • затверджують Статут Фонду, морально-духовний Кодекс позитивного мислення — «Людина-Творець», Положення про Наглядову раду, Положення про інвестиційно-інноваційну діяльність Фонду, Положення про діяльність Вченої Ради, Положення про відокремлені територіальні підрозділи та інше;
 • відкритим прямим голосуванням приймають рішення про призначення та звільнення Президента;
 • затверджують за поданням Президента членів Наглядової Ради;
 • приймають рішення щодо прийняття для реалізації перспективних Програм/Проектів та затверджують звіти про діяльність Фонду;
 • приймають рішення про набуття членами Фонду вчених звань і наукових ступенів по факту особистого вкладу в розвиток науки, культури, мистецтва, духовності та отримання вагомих результатів в процесі розробки, реалізації і впровадження об’єктів права інтелектуальної/інноваційної власності;
 • затверджують розмір та порядок сплати вступних і членських внесків та надання цільової благодійної взаємодопомоги;
 • приймають рішення щодо реорганізації, ліквідації Фонду та припинення його діяльності, створюють ліквідаційну комісію;
 • приймають зміни та доповнення до Статуту, які надсилаються до органу, що здійснив реєстрацію Фонду;
 • приймають рішення і виносять пропозиції щодо створення організаційно-правових умов для ресурсного забезпечення прискореного розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та примноження інтелектуального і духовного капіталу.

3.5 Президент Фонду:

 • організовує та спрямовує роботу на здійснення статутної діяльності та самореалізації членів Фонду, видає накази і розпорядження;
 • представляє Фонд у відношеннях з організаціями, установами та підприємствами, а також з органами державної виконавчої влади, українськими та іноземними інвестиційно-інноваційними фондами, банками, діяльність яких пов’язана з перспективами колективного впровадження об’єктів права інтелектуальної власності;
 • приймає рішення про призначення кандидатур Віце-президентів Фонду і припинення їх повноважень;
 • для забезпечення поточної діяльності, організації контролю за виконанням Програм/Проектів Фонду призначає/звільняє директора, бухгалтера та інших посадових осіб;
 • створює Вчену Раду Фонду, науково-дослідні лабораторії та науково-виробничі підприємства на правах юридичних осіб;
 • затверджує штатну структуру Фонду, календарні плани виконання НДДКР, внутрішні форми документообігу, в тому числі і опційно-інвестиційні Сертифікати;
 • призначає та звільняє радників Президента, членів Ради розробників-винахідників, посадових і уповноважених осіб;
 • затверджує виконання НДДКР, новітні розробки, Програми/Проекти, а також виступи, наукові доповіді для публікації та приймає рішення щодо участі членів Фонду на міжнародних науково-технічних семінарах, конференціях, симпозіумах, виставках тощо;
 • розпоряджається майном і коштами Фонду в межах наданих йому Зборами повноважень — організовувати на договірних умовах співпрацю з юридичними/фізичними особами, а також у відповідності на виконання Договорів про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу;
 • затверджує зразки печаток, штампів, бланків та інші реквізити Фонду;
 • скликає позачергові Збори;
 • має право першого підпису документів Фонду;
 • у відповідності до прийнятого рішення Зборів, термін дії повноважень Президента Фонду є безстроковим.

3.6 Вчена Рада:

—         здійснює функції незалежної науково-технічної експертизи, приймає рішення/заключення відносно оцінки об’єктів права інтелектуальної власності та визначає доцільність, перспективи стратегічного і практичного впровадження винаходів, ноу-хау, корисних моделей, промислових зразків, торгових марок- -інновацій;

—         у своїй діяльності керується чинним Законодавством, цим Статутом та Положенням про діяльність Вченої Ради;

 • для прийняття протокольних рішень, мінімальна кількість членів Вченої Ради має складатись не менше як із чотирьох осіб;
 • законне рішення Вченої Ради набуває чинності з моменту його прийняття, якщо за це рішення поіменно проголосували 75 відсотків присутніх на засіданні уповноважених членів Вченої Ради;
 • прийняті рішення Вченої Ради є пріоритетними для їх виконання і невідкладними для ресурсного забезпечення та реалізації інвестиційно-інноваційних Програм/Проектів.

3.7 Віце-президенти Фонду:

 • здійснюють функції управління, керівництва і контролю за діяльністю Фонду, відповідно до наказу Президента; мають право укладати правочинні Договори про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу;
 • організовують і забезпечують надходження та використання цільових фінансово-матеріальних ресурсів для досягнення Головної мети Фонду та здійснення його напрямків діяльності;
 • організовують виконання рішень керівних органів Фонду, Ради розробників-винахідників і Вченої Ради Фонду та несуть особисту відповідальність за організацію і реалізацію Програм/Проектів Фонду;
 • в рамках виконання своїх повноважень, документально звітують про результати діяльності Фонду та надають Президенту пропозиції для прийняття конструктивних, позитивних рішень.

3.8 Наглядова Рада Фонду:

 • контролює дотримання Статуту та Положення про інвестиційно-інноваційну діяльність Фонду, виконання рішень керівних органів, посадових та уповноважених осіб;
 • перевіряє правильність цільового виконання бюджету господарсько-фінансової діяльності підприємств, установ, організацій, створених Фондом або з його участю, а також діяльність членів Фонду в рамках дії договірних зобов’язань та делегованих повноважень;
 • у своїй діяльності керується чинним Законодавством, Статутом Фонду та Положенням про Наглядову Раду;
 • звітує про результати проведених перевірок, про виявлені недоліки в діяльності Фонду і його членів та про вибір пріоритетних напрямків інноваційно-практичної діяльності в межах реалізації Програм/Проектів.
  • Посадові та уповноважені особи

3.9.1 Директор Фонду має право:

 • відкриття рахунків у банку і підпису банківсько-фінансових документів;
 • видавати накази про призначення і звільнення керівників створених установ, організацій та заснованих підприємств Фонду;
 • приймати рішення для виконання Програм/Проектів Фонду, укладати господарські, трудові угоди про співробітництво, здійснювати адміністративно – господарську діяльність згідно чинного законодавства України;
 • призначати керівників відокремлених представницьких підрозділів Фонду з метою здійснення статутних завдань, на підставі виданих їм довіреностей і наданих повноважень, відповідно до Договорів про територіальні Представництва Фонду та затверджених Зборами Положень про відокремлені територіальні підрозділи.

Директор підзвітний Президенту за здійснення статутної і фінансової діяльності Фонду.

У разі тимчасової відсутності посадової особи — Директора, його повноваження за наказом Президента виконує Віце-президент Фонду.

3.9.2 Бухгалтер Фонду:

 • виконує свої обов’язки згідно діючого законодавства України.

3.9.3   Автори, спеціалісти, менеджери і керівники  інноваційних проектів, зацікавлені особи — замовники:

—        беруть участь і відповідають за впровадження винаходів, ноу-хау і т.п.;

—        організовують і виконують роботи згідно календарних планів реалізації проектів на умовах Договору про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу.

 • Уповноважені особи, консультанти-експерти та грантодавці і грантоотримувачі (члени Фонду):

—        є учасниками Програм/Проектів і в рамках виконання статутних завдань здійснюють діяльність згідно Головної мети Фонду;

—        за наказом Президента таким особам надаються відповідні доручення і повноваження для здійснення їх законної і професійної діяльності.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ

4.1 Членами Фонду можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які визнають Статут і Положення про інвестиційно-інноваційну діяльність Фонду, підтримують Фонд фінансово, матеріально, інформаційно та організаційно в межах чинного Законодавства.

4.2 Прийом у члени Фонду фізичних осіб здійснюється на підставі мотивованої заяви.

4.3 При вступі в члени Фонду фізичні особи, як правило, проходять випробувальний термін самореалізації, після якого за рішенням вищого  керівного органу Фонду їм надаються делеговані повноваження.

4.4 З метою колективного акумулювання цільових ресурсів і їх інвестування в Програми/Проекти, членство у Фонді добровільно підтверджується і юридично закріплюється на умовах правочинності підписаного Договору про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу. Членам Фонду видаються посвідчення встановленого зразка.

4.5 Особи, які активно ініціюють своїми діями сприяння виконанню статутних завдань і надають Фонду цільову благодійну допомогу, набувають статусу почесних членів/учасників Фонду або членів Фонду — волонтерів.

4.6 Почесні члени/учасники Фонду (в тому числі і члени Фонду) мають право отримувати опційно-інвестиційні Сертифікати Фонду, які закріпляють майнові і немайнові права та фіксують іменні частки на інтелектуальну власність, яка створюється членами Фонду і є їм підконтрольна згідно Договору про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу.

4.6.1 Опційно-інвестиційні Сертифікати Фонду є внутрішнім гарантійним правовим документом, який засвідчує цільове залучення та використання інвестиційно-інноваційних ресурсів, що сприяє прискоренню комерціалізації інновацій та отриманню членами Фонду авторських винагород, в рамках реалізації Програм/Проектів, і впровадженню у вітчизняне виробництво винаходів, ноу-хау, корисних моделей, торгових марок та інших об’єктів права інтелектуальної власності.

4.6.2 У випадку доведення винаходів, корисних моделей та промислових зразків до стадії виготовлення працездатних дослідно-промислових прототипів інноваційної продукції, Фонд здійснює оцінку об’єктів права інтелектуальної власності і засновує високотехнологічні виробничі підприємства, з метою розвитку промислового виробництва конкурентоздатної продукції;

4.6.3 На етапі комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та початку підготовки організаційно-правових заходів по запуску інновацій у виробництво, по факту заснування креативних підприємств, власники опційно-інвестиційних Сертифікатів мають право згідно Законодавства здійснювати обмін цих гарантійних внутрішніх документів Фонду на цінні папери, акції, заснованих за участю Фонда або його представників — нововведених виробництв, щоб в такий спосіб стати акціонерами цих підприємств.

4.7 Члени Фонду мають право:

 • ініціювати і добровільно акумулювати/примножувати інформаційно-інтелектуальні, матеріально-фінансові і творчі активи; формувати інноваційні пропозиції, Програми/Проекти та у відповідності до Законодавства брати активно-позитивну участь в досягненні Головної мети і реалізації напрямків діяльності Фонду;
 • добровільно передавати Фонду особисте майно, матеріальні і фінансові ресурси, а також частки майнових прав на інтелектуальну власність;
 • працювати в створених Фондом, або з його участю лабораторіях, організаціях, установах, підприємствах у відповідності з трудовим Законодавством;
 • отримувати ресурсні активи Фонду і особисто використовувати їх за цільовим призначенням на умовах Договору про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу;
 • набувати правового статусу – «Людина-Творець» у відповідності до затвердженого Зборами Кодексу позитивного мислення та самореалізації;
 • отримувати авторські винагороди, адресну матеріально-фінансову допомогу в процесі реалізації Програм/Проектів, згідно Договору про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу;
 • обирати керівні органи Фонду та бути обраними в Раду розробників-винахідників і Вчену Раду Фонду;
 • звертатися в Фонд для забезпечення своїх законних прав та захисту інтересів;
 • скликати в установленому порядку проведення Зборів;
 • брати участь в управлінні справами Фонду і здійснювати контроль за їх виконанням, в межах наданих керівними органами Фонду повноважень;
 • добровільно делегувати/передавати Президенту Фонду право голосу, з наданням особистої письмової згоди, для врахування голосу члена/членів Фонду при голосуванні на Зборах та прийняття легітимних протокольних рішень;
 • по довіреності надавати/делегувати право голосу своєму представнику/керівнику відокремленого територіального підрозділу – приймати участь у Зборах і голосувати за прийняття протокольних рішень з питань, які були включені в порядок денний Зборів та завчасно доведені до членів Фонду;
 • добровільно виходити з Фонду.

4.8 Члени Фонду зобов’язані:

 • здійснювати активно-позитивні дії самореалізації на виконання власних творчих ініціатив та рішень керівних органів Фонду і звітувати про досягненні результати особисто-творчої діяльності та можливі варіанти реального залучення ресурсних активів, виключно на договірних умовах за участю з Фондом, які доцільно інвестувати в перспективні/пріоритетні Програми/Проекти;
 • своєчасно сплачувати членські внески, усвідомлюючи цінність інновацій та їх практичне використання;
 • індивідуально використовувати цільові ресурсні активи для отримання очікуваних науково-технічних і практичних кінцевих результатів, згідно календарних планів виконання НДДКР, Програм/Проектів, про що звітувати керівництву Фонду;
 • берегти майно Фонду, обладнання, вимірювальні прилади, створені технічні пристрої та інше;
 • своїми діями позитивно сприяти досягненню Головної мети Фонду та реалізації його напрямків діяльності;
 • генерувати і пропагувати позитивно-конструктивні ідеї Фонду з метою практичного їх впровадження/реалізації;
 • не розголошуючи конфіденційні відомості Фонду (ноу-хау), інформувати зацікавлених осіб — потенційних замовників/учасників Фонду про доцільність колективної реалізації Програм/Проектів, впровадження винаходів, ноу-хау, корисних моделей та використання альтернативних джерел енергії, згідно Договору про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу;
 • керуватись вимогами відповідності членів Фонду і виконувати, затверджений Зборами, моральний Кодекс (Матриця) позитивного мислення та самореалізації — «Людина-Творець»;
 • вчасно надавати конфіденційну інформацію про поточні зміни персональних даних і вносити правки в єдину електрону систему реєстрації членства у Фонді, яка накопичує/зберігає інформацію про здобуті творчі досягнення членів Фонду, отриманні практичні результати їх діяльності та особисті заслуги.

4.9 Членство у Фонді припиняється за заявою його члена.

4.10 Членство у Фонді припиняється за бездіяльність або несплату членських внесків протягом останніх трьох років, а також за діяльність, яка суперечить виконанню статутних завдань та/або морально-духовному Кодексу — «Людина-Творець».

Рішення про виключення членів приймає вищий керівний орган Фонду.

4.11 При виході або виключенні членів Фонду, передані Фонду кошти і колективно створена інтелектуальна/інноваційна власність поверненню не підлягають.

5. КОШТИ, МАЙНО ТА ВЛАСНІСТЬ ФОНДУ

5.1 Фонд має майно і грошові кошти, в тому числі валюту, які необхідні йому для виконання статутних завдань.

5.2 Фонд набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому членами Фонду або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та благодійними організаціями, волонтерами, а також на майно придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених Законодавством.

5.3 Джерелом надходження і накопичення майна, фінансів та  власності Фонду є вступні, щорічні і додаткові добровільні внески членів Фонду, а також передані частки майнових прав на створені об’єкти інтелектуальної/інноваційної власності.

5.4 Додатковими джерелами надходження і накопичення  фінансових, інтелектуальних, матеріальних ресурсів можуть бути:

 • добровільні (необмежені) внески і безповоротна фінансова допомога від підприємств, установ, організацій та приватних осіб, у тому числі від іноземних юридичних, фізичних осіб — нерезидентів ;
 • пасивні доходи, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
 • доходи від депозитних вкладів та цінних паперів;
 • надходження від статутної діяльності та отриманих інвестицій,- грантів;
 • надходження від господарської та іншої комерційної діяльності, створених Фондом установ, організацій і заснованих підприємств, а також від впровадження і реалізації інтелектуальних, інноваційних Програм/Проектів;
 • надходження від видавничої діяльності;
 • гранти, роялті (авторські винагороди) та інші надходження, які передбаченні чинним Законодавством та/або стимулюють інтелектуальну/ інноваційну діяльність;
 • безповоротна та/або зворотна фінансова допомога;
 • цільова гуманітарна допомога.

5.6 Для забезпечення адресно-цільовими ресурсами членів Фонду, а саме – вчених, винахідників, талановитих та творчих особистостей, які на юридичних підставах безпосередньо сприяють і приймають активну участь в реалізації/виконанні статутних завдань, Програм/Проектів, а також добровільно  розвивають рекомендований інноваційно-інформаційний маркетинг Фонду, — за рішеннями Президента Фонду створюються спеціалізовані венчурно- ризиковані фонди накопичення, використання і зберігання коштів на депозитних банківських рахунках Фонду.

5.7 Створення венчурно-накопичувального фонду дозволяє членам Фонду добровільно перераховувати власні кошти/внески на банківські рахунки Фонду, як цільову благодійну допомогу, а Фонд для вирішення статутних завдань має можливості перераховувати ці кошти на власні банківські рахунки своїх членів, як взаємодопомогу цільового призначення згідно затверджених Програм/Проектів, що дозволяє стимулювати і мотивувати розвиток/впровадження інновацій; забезпечувати утримання/розвиток Фонда та його відокремлених територіальних підрозділів; а також забезпечувати гармонійний особистий розвиток своїх членів. При розподілі коштів венчурного фонду, пріоритетним напрямком є — прискорений  розвиток інноваційної діяльності, на який згідно Статуту виділяється не менше 60 відсотків від загальних сум сформованого бюджету венчурного інноваційного фонду.

5.8 Фонд може мати у власності: інвентар, науково-технічне обладнання, транспортні засоби, виробничі будівлі, сервісні центри, лабораторії, житлові будинки, науково-просвітницькі і оздоровчі заклади та інше майно, передане у користування або придбане/збудоване за власні кошти, яке необхідне Фонду для виконання статутних завдань.

5.9 Фонд має право на створення об’єктів інтелектуальної/інноваційної власності та на передані йому на підставі Договору про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу та/або придбані на інших законних підставах.

5.10 Для виконання статутних завдань кошти та майно Фонду за рішенням  керівних органів можуть передаватися у користування створеним Фондом установам, організаціям, підприємствам на підставі Договору про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу.

5.11 Особисте майно, обладнання, транспортні засоби, виробничі потужності передані у тимчасове/довгострокове користування Фонду згідно довіреностей, накладних облікових документів і на безоплатній основі в трастове управління, — за рішенням керівних органів Фонду підлягають поверненню власникам на їх вимогу або правонаступникам, спадкоємцям.

5.12 Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватись для вигоди будь-якого окремого засновника або члена Фонду та посадових осіб, крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи.

5.13 Доходи та майно Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, його відокремлених територіальних підрозділів та для реалізації Головної мети і напрямків діяльності Фонду.

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

6.1 Для виконання статутних завдань Фонд має право здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність, включаючи зовнішньоекономічну, шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств із статусом юридичних осіб.

6.2 Фонд може створювати філії та регіональні представництва, відокремлені територіальні  підрозділи як в Україні, так і за кордоном.

6.3 Фонд і створені ним установи, організації та засновані підприємства мають право укладати господарські, трудові договори і Договори про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу як із державними, так і з приватними установами, організаціями, підприємствами, учбовими та науковими закладами, а також з фізичними особами.

6.4 Створені Фондом установи, організації та засновані підприємства зобов’язані вести оперативний бухгалтерський, податковий облік і щорічно звітувати про здійснення своєї діяльності на виконання зобов’язань перед Фондом.

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

7.1 На підставі дії цього Статуту та укладених Договорів про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу, Фонд та/або його члени здійснюють міжнародні зв’язки з правом заснування міжнародних громадських (неурядових) організацій і створення міжнародних інноваційних Центрів або Представництв, наукових установ, спільних підприємств та інше, а також беруть участь у реалізації спільних Програм/Проектів за участю іноземних партнерів — членів/учасників Фонду та міжнародних організацій, що не суперечить міжнародним зобов’язанням України і Законодавству.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Фонд має право на добровільних засадах засновувати або вступати в об’єднання, спілки, асоціації тощо, а також створювати бізнес-центри, інноваційні технопарки, високотехнологічні підприємства та укладати багатосторонні угоди про співробітництво/взаємодопомогу та розвивати меценатство.

8.2 Фонд може проводити медично-профілактичні, оздоровчі, спортивні та культурні заходи для своїх членів, а також може надавати матеріально-фінансову допомогу хворим, інвалідам, які потребують підтримки та соціального захисту. Адресна допомога в таких випадках надається на підставі обґрунтованих письмових клопотань та медичних висновків, у відповідності до Програм соціального захисту населення, які підтримує Фонд.

8.3 На підставі підписаних Договорів про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу, члени/учасники Фонду, які набули вчених звань, наукових ступенів, є ветеранами праці і військової служби та/або отримали опційно-інвестиційні Сертифікати Фонду, за рішенням керівних органів Фонду, можуть отримувати адресно-цільову благодійну допомогу — довічно.

8.4 В рамках реалізації гуманітарних Програм/Проектів, Фонд надає допомогу громадянам, які постраждали внаслідок стихійних природних явищ, екологічних, техногенних та інших катастроф.

9. СИМВОЛІКА ФОНДУ

9.1 Фонд може мати власну символіку (емблеми, символи, знаки, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до чинного законодавства та/або передану йому для використання на юридичних підставах – із збереженням і захистом авторських прав членів Фонду.

9.2 Правові умови використання символіки затверджує Президент Фонду.

9.3 Рішення про затвердження  символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки містить інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів. Разом із зображенням символіки можуть міститися надписи, які висвітлюють позитивні думки та/або найменування Фонду.

9.4 Фонд і його відокремлені територіальні підрозділи мають право на використання власної символіки з дня її реєстрації та/або набуття членами Фонду авторських прав.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1 Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

10.2 Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Зборів, якщо за це рішення проголосували 3/4 присутніх на Зборах членів Фонду. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

11. Припинення діяльності

11.1 Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом саморозпуску  або реорганізації шляхом приєднання до громадської організації такого самого статусу або за рішенням суду, у порядку передбаченому чинним законодавством.

11.2 Фонд має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності.

11.3 Рішення про саморозпуск Фонду приймається Зборами, якщо за це рішення проголосували 3/4 присутніх на Зборах членів Фонду. Збори створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення діяльності Фонду як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Фонду після його припинення відповідно до Статуту.

11.4 Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Зборів, якщо за це рішення  проголосували 3/4 присутніх на Зборах членів Фонду. Реорганізація Фонду здійснюється шляхом його приєднання до іншої неприбуткової організації такого самого статусу на підставі рішення Фонду про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення юридичної особи, до якої приєднуються, при умові досягнення з нею згоди на таке приєднання.

11.5 У разі припинення діяльності Фонду його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Фонду, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації Фонду його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

11.6 Порядок та правові наслідки припинення діяльності Фонду шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони діяльності Фонду визначається відповідно до чинного законодавства.

12. Порядок Обліку, Звітності ТА Контролю

12.1 Фонд здійснює відповідно до чинного законодавства поточний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, в тому числі і патентний/авторський супровід та підтримку чинності об’єктів права інтелектуальної власності, а також подає статистичну та податкову звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам та патентним відомствам.

12.2  Контроль за діяльністю Фонду здійснюється з боку державних органів в межах правового поля Законодавства, а також із задіянням систем самоконтролю та  введенням в експлуатацію розробленого Фондом, його членами або придбаного на законних підставах власного програмного забезпечення, яке дозволяє відстежувати за поточним станом надходження/використання цільових ресурсних активів Фонду та контролювати результати інноваційної співпраці членів Фонду, забезпечуючи режим конфіденційності, збереження, системного обліку і використання інформації на підставі Договорів про добровільну співпрацю та цільову благодійну взаємодопомогу.

12.3 Звітність Фонду про здійснення напрямків  інвестиційно-інноваційної діяльності на досягнення Головної мети Фонду передбачає прозоро і відкрито надавати членам Фонду інформацію, висвітлюючи питання аналітично-статистичного обліку цільового  залучення і використання коштів, майна і послуг, та гарантуючи захист інтересів членів Фонду на основі розвитку взаємовідносин у відповідності до  морального Кодексу «Людина-Творець», а саме: справедливості, відкритості, взаємодовіри і цінності часу  співпраці —  плідного/вічного.